Pravidla hodnocení pro 2. pololetí 2019/2020

Známky:

(v závorce je vždy uvedena váha známky)

písemné práce: jednou za 3 – 4 týdny, předem ohlášené (v.6)

aktivita, práce v hodině: "sovičky", za pět "soviček" 1 (v.1); „ sovičky“ je možné také ztratit při zásadním neplnění povinností – nepřinesený úkol, chybějící pomůcky, apod.

minutovky: kteroukoli hodinu, krátké opakování, hodnoceno  *, 0, !. Při převodu na známky se * a ! vzájemně ruší, zbývající se počítají do průměru jako 1 a 5 (v.1)

další známky: nepovinné úkoly, zkoušení, referáty, samostatná práce, práce ve skupinách, aktivita v soutěžích (MO, Klokan, korespondenční semináře)

domácí úkoly: nepovinné, příležitostně; hodnocení "sovičkami" nebo i známkou (v. 1) podle množství a kvality odvedené práce

ročníková práce: ve 2. pololetí (v.3 – 6 podle rozsahu zpracování, hodnotí se známkou 1 až 3, příp. "nevyhovuje")

Student musí mít napsané všechny písemné práce. Jednu známku je možno opravit (po správném vypracování původní písemky), známka z opravy nahradí tu původní.

 

Výsledná známka:

Známka na vysvědčení se stanoví podle váženého průměru známek takto: do 1,60.....výborně, do 2,50.....chvalitebně, do 3,50.....dobře. Pokud je vážený průměr známek horší než 3,50, stanovuje se známka na vysvědčení individuálně. Kromě průměru se navíc přihlíží také k celkovému přístupu studenta k předmětu, úrovni vedení sešitu, aktivitě v hodinách a individuálnímu pokroku. Výsledné hodnocení žáka pak může být dobře, dostatečně nebo i nedostatečně (zejména při průměru horším než 4,0).

Výjimka: V odůvodněných případech (reprezentace v soutěžích, výrazné zlepšení/zhoršení studenta, apod.) může vyučující po zvážení všech okolností upravit průměr o 0,1 kterýmkoli směrem.

 

Neklasifikace:

Student může být neklasifikován při absenci aspoň 30 % hodin, pokud mu chybí známka z písemky nebo pokud v termínu neodevzdá vyhovující ročníkovou práci.