4.B

středa

23.10.2019 13:05

Kvadratické rovnice a funkce

příklady

- ke každé rovnici najděte kořeny a nakreslete graf odpovídající funkce

úterý

22.10.2019 12:59

minutovka - grafické řešení slovní úlohy

Parabola a její vlastnosti

příklady

- jak koeficienty funkce ovlivňují tvar a polohu paraboly?

pátek

18.10.2019 20:57

Parabola a její vlastnosti

- kde všude se parabola vyskytuje

- jak si ji vyrobit z papíru

- co ovlivňuje její tvar:

kvadratická funkce y = ax2+bx+c, čísla a, b, c určují tvar paraboly a její posun (po ose x a y)

čtvrtek

17.10.2019 13:09

Kvadratická funkce

- slovní úlohy, které k ní vedou - zapište vzorec, vytvořte tabulku některých hodnot a sestrojte graf

=> grafem je parabola

- žádná část není lineární (spojnice bodů nejsou úsečky)

- je souměrná podle svislé osy

- klesá a roste v určitém intervalu (část klesá, část roste)

- narozdíl od přímky má minimum nebo maximum (vrchol paraboly, "čumáček")

- vzorec obsahuje x2

- kam je otočená závisí na tom, zda je x2 ("účko") nebo -x2 ("kopeček")

- kvadratická funkce v praxi často popisuje obsah plochy

středa

16.10.2019 13:07

Odmocniny

70/4, 5

71/6, 7

- vztahy pro práci s odmocninami

úterý

15.10.2019 13:06

minutovka - grafické řešení slovních úloh

Mocniny

70/1, 2, 3

vztahy pro práci s mocninami

pátek

11.10.2019 20:36

Lineární funkce

- opakování, příklady z maturit

čtvrtek

10.10.2019 20:36

Grafické řešení slovních úloh

příklady

středa

09.10.2019 14:57

Grafické řešení slovních úloh

- úlohy o pohybu, př. 3 a 4 z minulé hodiny

- obrázek 

úterý

08.10.2019 12:14

Grafické řešení slovních úloh

- hodnocení samostatné práce, který graf a rovnice patří ke které úloze

- další příklady - zatím 1) a 2), zapište rovnici, pak narýsujte graf

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>