tercie 2018/19 - M

pátek

14.06.2019 14:03

Písemná práce

čtvrtek

13.06.2019 14:18

Opakování

statistika - tabulka četnosti, průměr, modus, medián

rovnice - 65/12 a,b,c (pozor, od d) je to něco jiného a o hodně těžšího, budeme dělat v kvartě)

úterý

11.06.2019 17:59

pětiminutovka - základní statistické pojmy

- zbytek hodiny fyzika

středa

05.06.2019 12:00

Statistika

výsledky dotazníku => tabulka četnosti (absolutní a relativní) vybraného znaku, graf

- charakteristiky polohy - průměr, medián, modus

úterý

04.06.2019 11:03

kouzlo, 64/5 - jak a kdy to funguje?

Statistika - základní pojmy

soubor s daty

středa

04.06.2019 11:01

Rovnice

- opakování - různé reprezentace téže věci

- složitější rovnice se zlomky: 63/4, 64/7 (pokud řešíte postupně, zvládnete to, stačí najít princip; někdy se stane, že hledané číslo prostě neexistuje)

úterý

28.05.2019 18:13

Rovnicové trojúhelníky

str. 63

pátek

17.05.2019 11:39

Exponenciální závislost

- za jakou dobu bude na účtu 1,5 násobek vkladu, když je úrok 3 % ročně?

- pravděpodobnost - příklady

čtvrtek

16.05.2019 11:36

Procenta, složené úročení

36/1, 2

37/3, 4, 5, 6

=> do banky vložíte x Kč s ročním úrokem p % na n let - kolik peněz dostanete? Napište vzorec.

středa

15.05.2019 11:36

AZ kvíz - opakování

- mocniny a odmocniny, výrazy z proměnnou, úměrnosti, hranoly, rovnice

úterý

14.05.2019 11:35

Operace se zlomky - opakování

41/6

bonus: 44/1

pátek

10.05.2019 19:46

Periodická čísla

42/8 - 13, příklad 11 je prémiový

čtvrtek

09.05.2019 19:45

Fyzika - opakování el. obvodů; reostat, potenciometr

úterý

07.05.2019 09:57

Racionální čísla

40/1, 2, 3; Domluva

41/4, 5

pátek

03.05.2019 09:57

8. písemná práce

úterý

30.04.2019 18:55

Kvadratické rovnice

- slovní úlohy:

1) V turnaji družstev, který se hrál systémem „každý s každým“, bylo odehráno všech 120 plánovaných zápasů. Kolik družstev se turnaje zúčastnilo?

2) Součet druhých mocnin dvou po sobě jdoucích celých čísel je o 60 menší než druhá mocnina součtu těchto čísel. Určete obě čísla.

- příklady na rozklad; pozor, v závorkách budou čísla s opačnými znaménky (jejich součin je záporný)

čtvrtek

25.04.2019 18:48

Kvadratické rovnice

příklady

- kvadratická rovnice se nejsnáz řeší tak, že ji převedeme na tvar (...)(...) = 0

- pokud je aspoň jedna ze závorek 0, rovnost platí

- rovnice má dva kořeny

- vztah, pomocí něhož rozkládáme na obdélník = Vietovy vztahy

- rozklad na čtverec se vyjadřuje vzorcem A2 + 2AB + B2 = (A + B)2 nebo A2 - 2AB + B2 = (A - B)2

středa

24.04.2019 18:45

Kvadratické rovnice

53/8, 9, využijte náčrtek

- najděte hodnotu proměnné tak, aby se výraz rovnal 0

pátek

12.04.2019 06:40

Úlohy o společné práci

příklady

čtvrtek

11.04.2019 18:56

Úlohy o společné práci

příklady

středa

10.04.2019 18:53

Úlohy o společné práci

příklady

úterý

09.04.2019 18:51

Kvadratické rovnice, slovní úlohy

53/6, 7

pátek

05.04.2019 18:49

Kvadratické rovnice

14/7, 8, 9

53/5

čtvrtek

04.04.2019 18:48

Rovnice

str. 52

středa

03.04.2019 18:46

Číselné výrazy

str. 20 - 21

úterý

02.04.2019 12:19

7. písemná práce

čtvrtek

28.03.2019 21:26

Množiny

cvičení 1

cvičení 2

16/5, 6

úterý

26.03.2019 21:25

Množiny

15/1, 2, 3

16/4

čtvrtek

21.03.2019 20:27

Rovnice se zlomky

- postup: vynásobení všech členů rovnice stejným číslem (nejlépe společným jmenovatelem všech zlomků)

příklady

středa

20.03.2019 20:28

Rovnice se zlomky

14/5, 6

příklady

úterý

19.03.2019 16:52

Rovnice

13/2, 3

14/4

pátek

15.03.2019 11:38

Výpočty v trojúhelníku

11/5

12/6, 7, 8

čtvrtek

14.03.2019 11:37

Trojúhelník v prostoru

11/3 (zkuste najít obecný vzoreček pro délku hrany a)

11/4

středa

13.03.2019 11:37

Trojúhelník

10/1, 2

úterý

12.03.2019 11:35

Odmocniny

- roznásobování závorek, 8/5 a podobné

- pravidla pro počítání s odmocninami, 9/9 - dokončení

9/1

pátek

08.03.2019 15:13

Počítání s odmocninami

- částečné odmocňování

9/8, 9

čtvrtek

07.03.2019 15:10

Odmocniny

- opakování - násobení závorek

7/4

8/5

- počítání s odmocninami, pravidla

8/7

úterý

05.03.2019 15:09

Odmocniny

7/1, 2, 3

pátek

01.03.2019 13:42

6. písemná práce

čtvrtek

28.02.2019 13:40

Obsah lichoběžníku

příklady

navíc: uč. E, 6/1, 2, 3, 4

středa

27.02.2019 13:38

Obsah obrazce

- trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

- odvození vzorce:

trojúhelník ... strana . výška : 2¨

rovnoběžník ... strana . výška

lichoběžník ... průměr základen (rovnoběžných stran) . výška

úterý

26.02.2019 13:38

Rozklad na součin

- nsn, NSD

pátek

22.02.2019 19:07

Prvočísla

67/2

68/8 - dokončení

68/4

čtvrtek

21.02.2019 19:05

Dělitelnost

67/1 (a, b, c)

68/8

středa

20.02.2019 19:03

Intervaly, absolutní hodnota

příklady - zapište znázorněný interval pomocí nerovnice s absolutní hodnotou

- opačná čísla, převrácená čísla

71/7, 8

úterý

19.02.2019 16:30

Absolutní hodnota

|a| = vzdálenost čísla od 0 na číselné ose

|a - b| = vzdálenost čísel a, b na číselné ose

- je vždy nezáporná (kladná nebo 0)

pátek

18.02.2019 18:41

rozcvička: sestrojte úsečky dlouhé přesně a) 16/3 cm, b) √10, c) √28

Využití podobnosti - dokončení příkladů z minulé hodiny

čtvrtek

07.02.2019 14:45

Využití podobnosti

příklady

středa

06.02.2019 14:58

Podobnost

- formát papíru, poměr délek stran a poměr obsahů (A5, A4, A3)

- Thales - měření výšky pyramid

- jak měřit výšku nedostupné budovy pomocí podobnosti (s využitím tyče nebo zrcátka)

- měření výšky místnosti - praktické cvičení

úterý

05.02.2019 11:33

Podobnost

Př.: Trojúhelník má strany 8, 9 a 13 cm. Obvod podobného trojúhelníku je o 15 cm větší. Jaký má tento trojúhelník délky stran?

příklady

pátek

18.01.2019 20:55

Podobnost

74/5

+ pokračování => Euklidova věta o výšce

(pozn.: konstrukce trojúhelníku pomocí Thaletovy kružnice)

čtvrtek

17.01.2019 20:53

Podobnost

str. 72

72/1

73/3

příklady

úterý

15.01.2019 20:52

5. písemná práce

pátek

11.01.2019 19:07

Lineární funkce

- nakreslete graf: y = 2x, y = 2x+1, y = 2x-1, y = 2x-2

78/6, 7

- význam čísel v předpisu lineární funkce - náklon + posun

- určete vzorec z grafu - příklady

čtvrtek

10.01.2019 19:02

Lineární funkce

 

Př.: Nový mobilní operátor Marťan, skvělé tarify pro každého:

„Málo“… paušál 0 Kč, cena do všech sítí 5 Kč/min

„Hodně“… paušál 50 Kč, cena do všech sítí 3 Kč/min

„Pořád“… paušál 200 Kč, cena do všech sítí 1 Kč/min

Tarify neobsahují žádné volné minuty.

Akce!! Tarify „Hodně“ a „Pořád“ první 2 měsíce bez paušálu!

 

- vyjádřete u všech uvedených tarifů, jak závisí výsledná cena na počtu provolaných minut

- zakreslete totéž do grafu (na vodorovné ose x - počet minut, na svislé ose y - cena)

- rozhodněte, při kolika provolaných minutách je výhodnější který tarif

 

Určete vzorec podle grafu - příklady

středa

10.01.2019 10:42

Nepřímá úměrnost

65/6

- jak spolu souvisí x a y (jak spočítám jedno z nich, když znám druhé)?

- grafem je hyperbola

- přímky, ke kterým se stále přibližuje, ale nedotkne se jich (v tomto případě osy x, y) = asymptoty

Fyzikální aplikace - příklady

pátek

04.01.2019 20:44

Číselná osa

70/4-6

čtvrtek

03.01.2019 12:18

Číselná osa

69/1-3

úterý

18.12.2018 08:44

Harmonický průměr

- tak se říká průměrné rychlosti podle 75/2

- více viz Wiki

Čtení z grafu

76/3, 4

čtvrtek

13.12.2018 21:31

Římské číslice

- pravidla zápisu: číslice se nesmí opakovat více než 3x, odčítá se pouze 1x, a to jen 1, 10 nebo 100 (tedy nikoli 5, 50, 500)

- v podstatě aditivní číselná soustava, narozdíl od naší běžné poziční - hodnoty číslic se sčítají (někdy odčítají), zatímco v normálním zápisu záleží význam číslice na její pozici

- násobení podobné jako u mnohočlenů, obtížné

Graf pohybu, průměrná rychlost

75/1, 2

pátek

07.12.2018 21:26

Lineární funkce - graf

65/5

- jak daleko od sebe budou výletníci a běžec a) 1 hod, b) 1,5 hod od startu?

- kdo a o kolik minut bude dřív u kapličky, která je 4 km od místa B?

- ve kterém okamžiku jsou výletníci 12 km před běžcem?

- jak zapsat vzorcem vzdálenost, kterou urazili a) výletníci, b) běžec?

čtvrtek

06.12.2018 18:25

Operace se zlomky

příklady

středa

05.12.2018 19:39

Prvočísla a počet dělitelů, procvičování, podle 53/4

Složené zlomky

64/1, 2

příklady

 

úterý

04.12.2018 19:54

Prvočísla

53/1, 4; jak závisí počet dělitelů na prvočíselném rozkladu

pátek

30.11.2018 20:43

4. písemná práce

čtvrtek

29.11.2018 13:58

Mnohoúhelníky

- využití Pythagorovy věty

51/6, 7

51/9

středa

28.11.2018 13:57

Mnohoúhelníky

- využití Pythagorovy věty

50/3, 4

51/5

úterý

27.11.2018 13:03

Opakování 

- Pythagorova věta

50/1, 2

- vlastnosti mocnin a odmocnin

pátek

23.11.2018 14:49

Úlohy:

1) kruh

2) válec

čtvrtek

22.11.2018 14:43

Objem a povrch válce

58/6, 7

59/8

středa

21.11.2018 12:30

Obsah kruhu

58/5, 4 (+ zdůvodnění)

58/6 - vystřihněte, přineste na další hodinu

úterý

20.11.2018 06:46

minutovka - exp. tvar čísla

Obsah kruhu - odvození vzorce

58/3

pátek

16.11.2018 17:48

Práce s čísly v exponenciálním tvaru

"Otázky zvídavého Marťana" - práce ve skupinách

Kolik vlasů vedle sebe můžete poskládat na lavici?
Kolik virů chřipky se vejde na šířku dlaně?
Kolik molekul vody je ve sklenici?
Kolik lidí musíte ostříhat, aby jejich vlasy vedle sebe poskládané dosáhly ze Země na Měsíc?
  1. Kolik vlasů vedle sebe můžete poskládat na lavici?
  2. Kolik virů chřipky se vejde na šířku dlaně?
  3. Kolik molekul vody je ve sklenici?
  4. Kolik lidí musíte ostříhat, aby jejich vlasy vedle sebe poskládané dosáhly ze Země na Měsíc?

čtvrtek

15.11.2018 20:08

Čísla v exponenciálním tvaru

článek - co nejvíce použitých čísel zapište v exponenciálním tvaru

- co ukazuje kalkulačka? 4 E03 = 4 000,  5 E-2 = 0,05

Vesmír - kolik se dá "nastrouhat" Měsíců ze Slunce, kolik ze Země?

středa

15.11.2018 20:05

Čísla v exponenciálním tvaru a jejich využití

příklady

Písně kosmické (Jan Neruda): Seděly žáby v kaluži... => Kolik je jeden "loket" kilometrů a o jakou jednotku se jedná? Kolik měří použitá míle? Opravdu "by ze Slunce nastrouhal na 300 000 Zemí?"

úterý

13.11.2018 17:01

Mocniny

str. 56 - modrý rámeček - terminologie, záporná mocnina

56/8

- vyjádření velkých a malých čísel pomocí mocnin 10

tabulka předpon

pátek

09.11.2018 17:00

Mocniny

55/3, 4, 5

54/9

čtvrtek

08.11.2018 16:57

Mnohočleny

26/7, 8

47/3

... obecně: a2-b2= (a+b)(a-b)

středa

07.11.2018 16:54

3D hlavolamy - exkurze

Vlastnosti trojúhelníku

43/10

úterý

06.11.2018 16:47

Tečny ke kružnici

42/8

43/9

pátek

02.11.2018 12:16

Tečny ke kružnici

- konstrukce tečen z bodu ke kružnici: 

1) potřebujeme najít body dotyku

2) bude u nich pravý úhel, tzn. budou na Thaletově kružnici

3) pak teprve rýsujeme tečny

- výpočet z pravoúhlého trojúhelníku (Pythagorova věta) - vzálenost bodu dotyku od bodu, ze kterého vedou tečny (když známe vzálenost tohoto bodu od sředu a poloměr kružnice)

Výpočty v trojúhelníku

"relikvie smrti" - určete délku strany trojúhelníku, výšky, rozměr vepsané kružnice

čtvrtek

01.11.2018 12:13

Tečny ke kružnici

Př.: Jsou dány dvě různoběžky. Sestrojte kružnici o poloměru 2,5 cm, která se obou dotýká.

Př.: Je dána kružnice o poloměru 2,5 cm. Opište jí trojúhelník. Kolik je řešení? Jak je střed kružnice daleko od stran trojúhelníku?

Opakování - Thaletova věta

24/6

24/7 => jak sestrojit pravý úhel "ve vzduchu"?

středa

31.10.2018 18:58

Osa úhlu, kružnice vepsaná trojúhelníku

41/1, 3

42/4

Př.: Sestrojte bod v trojúhelníku, který má stejnou (kolmou) vzdálenost od všech tří stran.

42/6

pátek

26.10.2018 21:08

3. písemná práce

čtvrtek

25.10.2018 21:08

minutovka - soustava rovnic

Mnohočleny, rozklad na součin

48/5, 6

49/8, 9

středa

24.10.2018 21:03

Násobení mnohočlenů, rozklad na součin

48/4

rozklad trojčlenu a+ #ab + §b= (a + x)(a + y)

... platí x + y = #, x . y = § ... tzv. Viètovy vztahy

příklady

úterý

23.10.2018 21:02

Násobení mnohočlenů, rozklad na součin

25/4

26/5

pátek

22.10.2018 17:14

Mnohočleny

- násobení, rozklad na součin

příklady

čtvrtek

18.10.2018 16:55

Slovní úlohy

příklady

středa

17.10.2018 16:54

Soustavy rovnic

46/11

45/9, 10

úterý

16.10.2018 21:24

minutovka - mnohočleny

Soustavy rovnic

44/1

46/11 (aspoň něco)

metody řešení:

1) dosazení (z jedné rovnice něco vím, dosadím to do druhé)

2) sečtení (k oběma stranám rovnice můžu přičíst totéž, tzn. i druhou rovnici)

3) porovnání

pátek

12.10.2018 15:38

Úrok

slovní úlohy

čtvrtek

11.10.2018 21:40

Úrok

příklady

zkratky (možno napsat do sešitku):

p.a. = "per annum", tzn. "za rok"

RPSN = roční procentní sazba nákladů = úrok + další poplatky

složené úrokování - úroky se počítají z toho, co je zrovna na účtu, tedy i z předchozích úroků

daň z úroku - 15 %, odečítá se jen z úroku (tedy zisku), ne z vložené částky!

středa

10.10.2018 21:37

Mnohočleny - procvičování

- skládání dlaždic

- příklady

úterý

09.10.2018 20:49

hodnocení písemné práce

minutovka - délka kružnice

Úrok

- co to je: cena za půjčení peněz; záleží na tom, kolik a na jak dlouho; počítá se v % půjčené částky za rok

pátek

05.10.2018 19:28

Procenta

opakování, 38/1 

- počítání s DPH

- k ceně zboží, kterou si stanoví obchodník, se připočítává většinou 21 % (u potravin 15 %)

- když znáte výslednou cenu zboží, jak spočítat cenu bez DPH?

čtvrtek

04.10.2018 19:56

Archimedes a jeho výpočet čísla pí: obvod a obsah pravidelného 6-úhelníku vepsaného/opsaného kružnici s průměrem 10 (mj. opakování Pythagorovy věty)

- k výpočtu s přesností na 2 des. místa bylo potřeba spočítat obvod 96-úhelníku (resp. stačil by 57-úhelník, ale ten se počítá opravdu špatně)

Délka části kružnice

příklady, odvození vzorce

 

středa

03.10.2018 20:01

Délka kružnice

příklady

Archimedes a jeho výpočet čísla pí; obvod čtverce opsaného a vepsaného kružnici s průměrem 10

úterý

02.10.2018 20:01

2. písemná práce

čtvrtek

27.09.2018 19:51

Opakování - násobení a dělení des. čísel, mnohočleny

vlastní příklady

středa

26.09.2018 19:53

Délka kružnice

- změřte průměr a obvod několika "kulatých" přemětů

- kolikrát je obvod delší než průměr (jaký je jejich poměr o : d)?

=> o něco víc než 3x (cca 3,14)

využití

úterý

25.09.2018 21:06

Geometrické místo bodů (opakování)

27/1, 3

28/5

prémie 29/6

pátek

21.09.2018 21:01

minutovka - mnohočleny + desetinná čísla

Aritmetický průměr

příklady

33/8, 9

úlohy o směsích

středa

19.09.2018 19:41

Úlohy o směsích, aritmetický průměr

33/6, 7

34/8, příp. 9

úterý

18.09.2018 11:58

Mnohočleny, desetinná čísla - opakování, podle minutovky

sčítání a odčítání mnohočlenů - sčítací pyramidy

Směsi

Př.: Rozinky stojí 80 Kč/kg, ořechy stojí 200 Kč/kg.
1) Kolik bude stát jejich směs, pokud je smícháme v poměru 2 : 1?
2) V jakém poměru je musíme smíchat, aby kilogram směsi stál 100 Kč?
3) V jakém poměru je musíme smíchat, aby kilogram směsi stál 130 Kč?
4) V jakém poměru je musíme smíchat, aby kilogram směsi stál 150 Kč?
Př.: Rozinky stojí 80 Kč/kg, ořechy stojí 200 Kč/kg.
1) Kolik bude stát jejich směs, pokud je smícháme v poměru 2 : 1?
2) V jakém poměru je musíme smíchat, aby kilogram směsi stál 100 Kč?
3) V jakém poměru je musíme smíchat, aby kilogram směsi stál 130 Kč?
4) V jakém poměru je musíme smíchat, aby kilogram směsi stál 150 Kč?
 

pátek

14.09.2018 08:47

minutovka - mnohočleny, násobení a dělení des. čísel

Aritmetický průměr

úvodní video

32/2, 3, (4)

čtvrtek

13.09.2018 08:45

Násobení des. čísel

31/10 a), + podobné příklady, jak to funguje?

středa

12.09.2018 09:46

rozcvička - sčítání a násobení mnohočlenů

Dělení desetinných čísel

31/7, 8, 9

příklady - bez kalkulačky

- najděte a zapište způsob, jak takové příklady řešit

úterý

11.09.2018 20:30

Opakování - sčítání a násobení mnohočlenů; pravidla počítání

Desetinná čísla - 30/3 a, b; najděte co nevíc různých řešení (co záporná čísla?); zapište vzorec, podle kterého se dají najít všechna x

pátek

07.09.2018 20:32

Počítání s mnohočleny

příklady

čtvrtek

06.09.2018 10:02

Počítání s písmeny

- sčítání, odčítání, násobení mnohočlenů

středa

05.09.2018 20:52

Začínáme :-)

Pomůcky, pravidla hodnocení.

1. (opakovací) písemná práce - ve skupinách

tercie 2018/19 - Fy

pátek

21.06.2019 21:00

Opakování

- různé fyzikální pokusy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

sekunda 2018/19

čtvrtek

20.06.2019 20:51

Výrazy s proměnnou, opakování

5-minutovka - výrazy s proměnnou

25/1 - odvození vzorečku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

prima 2017/18

čtvrtek

21.06.2018 09:52

Herní strategie

78/2

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

sekunda 2017/18

čtvrtek

24.06.2018 21:35

Hodnocení 2. pololetí, dotazník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

tercie 2017/18

úterý

19.06.2018 20:58

10. písemná práce

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

prima 2016/17

pátek

23.06.2017 10:15

- strategická hra - soutěž

- matematický Kufr

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

sekunda 2016/17

pátek

23.06.2017 10:16

- hodnocení 2. pololetí

- matematický Kufr

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

prima 2015/16

středa

22.06.2016 11:25
Hra, hledání vítězné strategie: V mříži 3x3 čtverečky hrají dva proti sobě. Každý ve svém tahu může do volného pole nakreslit 1 - 3 křížky tak, aby všechny byly v jednom řádku nebo sloupci. Pokud kreslí víc než 1 křížek, musí být těsně vedle sebe (bez mezery). Na koho zbyde poslední volné políčko,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>