úterý

03.12.2019 12:24

Opakování - kvadratické funkce

- jak vést parabolu danými body (soustava rovnic s dosazenými souřadnicemi bodů)

- jak nakreslit graf (rozložit na součin závorek = určit kořeny, pak podle nich parabola)