úterý

19.02.2019 16:30

Absolutní hodnota

|a| = vzdálenost čísla od 0 na číselné ose

|a - b| = vzdálenost čísel a, b na číselné ose

- je vždy nezáporná (kladná nebo 0)