Pravidla hodnocení - fyzika

Známky:

(v závorce je vždy uvedena váha známky)

písemky: jednou za 1–2 týdny, z aktuálně probírané látky (v. 5)

zkoušení: občas, z nedávno probrané látky, jedna otázka písemně nebo ústně (v. 3)

aktivita, práce v hodině: "rybičky", za tři "rybičky" 1 (v.1)

laboratorní práce: vypracování protokolu v daném termínu (v. 5)

další známky: nepovinné úkoly, pracovní listy, referáty, samostatná práce, práce ve skupinách, soukromé úkoly jako náhrada nedostatečné práce v hodině (v. 1–10)

 

Každému mohou za pololetí chybět dvě známky z písemky nebo laboratorní práce; ostatní je nutné po dohodě doplnit. Pokud žádná známka nechybí, nejhorší se na konci pololetí škrtá. Pro klasifikaci je nutné řádné vedení sešitu (doklad práce v hodinách), kontroluje se průběžně.

 

Výsledná známka:

Známka na vysvědčení se stanoví podle váženého průměru známek takto: do 1,60.....výborně,
do 2,50.....chvalitebně, do 3,50.....dobře
. Pokud je vážený průměr známek horší než 3,50, stanovuje se známka na vysvědčení individuálně. Kromě průměru se navíc přihlíží také k celkovému přístupu studenta k předmětu, úrovni vedení sešitu, aktivitě v hodinách a individuálnímu pokroku. Výsledné hodnocení žáka pak může být dobředostatečně nebo i nedostatečně (zejména při průměru horším než 4,0).

Výjimka: V odůvodněných případech (reprezentace v soutěžích, výrazné zlepšení/zhoršení studenta apod.) může vyučující po zvážení všech okolností upravit průměr o 0,1 kterýmkoli směrem.

 

Neklasifikace:

Student může být neklasifikován při absenci aspoň 30 % hodin, pokud mu chybí více než dvě známky nebo pokud nemá řádně vedený sešit.